Post Eagle Newspaper

Saturday

Apr 20, 2024

45°F, few clouds
New Jersey

Time Now

12:00:00

Pulaski Birthday Observed In
Savannah, Georgia and Warka, Poland

This year’s annual birthday ceremonies honoring Revolutionary  War General Pulaski, the Polish cavalryman known as “The Father of the American Cavalry” took place on the afternoon of March 5 on Monterey Square in Savannah, Georgia, at the foot of the monument dedicated to the Polish and American hero. Edward Krolikowski, from the Savannah Gen. Casimir Pulaski Committee, was master of ceremonies. In this role he wore a historically correct replica of the dragoon’s helmet standard the commander of the Pulaski Legion, the mixed cavalry-infantry unit organized by Pulaski.

In photo: Edward Krolikowski at podium.

National Hymns were sung to the accompaniment of the Benedictine Military High School band. Congressman Earl “Buddy” Carter and Mayor of Tybee Island Jason Buelterman spoke briefly but eloquently addressing the debt of gratitude we have toward Pulaski and the values he personified. Such values are still present in the exemplary service performed by our armed forces. Peter Obst read a letter from Dariusz Gizka, Mayor of Warka Poland, where a museum dedicated to Pulaski stands on that family’s former estate.

DSCN1489smforwebThen wreaths from the Poles in America Foundation, the American Council for Polish Culture, the Savannah Gen. Pulaski Committee, the Polonia Club of Korona, Florida and descendants of the Pułaski family of Pułazie, Poland now living in Greenville, S. Carolina, were placed at the monument.

In photo: Jack and Monica Pinkowski lay wreath.

On command, a musket salute was fired in honor of Pulaski’s sacrifice on the Savannah Battlefield. This completed the formal ceremonies but a number of people lingered at the site conversing with historian Edward Pulaski and his son Jack about the research that was done on the bones found in the monument and reinterred in 2005. Though not confirmed by a DNA study which was inconclusive, forensic evidence shows that those were the mortal remains of Casimir Pulaski. Mr. Pinkowski and his son, who is the president of the Poles in America Foundation, came from Florida where the elder Pinkowski is in semi-retirement but still doing historical research.

DSC_0285smforwebSome of the attendees re-assembled later at the Plantation Club Ballroom for a Polish-style banquet. Among the speakers were Eric Norton, Deputy Superintendent of Ft. Pulaski National Monument (National Park Service), writer Mel Gordon, and Jack Pinkowski. Since this year (on August 12, 2016) Edward Pinkowski will be 100 years old, a cake was served and various version of Happy Birthday in Polish and English sung (in photo). The tribute was well deserved as Mr. Pinkowski has devoted most of his life to research and writing about Polish-American heroes and history. The Poles in America Foundation he founded, where his son Jack is president, is intended to carry this legacy well into the future.

During this same weekend Pulaski’s birthday was also observed at the Pulaski Museum in Warka, Poland. Wreaths were laid at the statue of Pulaski which is a twin of the one found in the city of Buffalo, NY. In addition, this year in time for this 271st anniversary of Pulaski’s birth, his story was re-told in the form of a comic book – what today is also called a “graphic novel.” Written by Remigiusz Matyjas and illustrated by Jacek Przybylski this 36 page book tells the story of Casimir Pulaski as a fighter for independence, in Poland and in America. A figure which is given prominence in the story is Franciszka Krasinska, who according to some sources, was also the only significant feminine influence (or perhaps a love interest) in Pulaski’s life. In the history of 18th century Poland she is also known as the wife of Duke Charles Wettin of Courland and a leading light in the Bar Confederation, an armed movement which Józef Pulaski, Casimir’s father, co-founded. (In photo – below right Jack and Monica Pinkowski lay wreath).

Cover_ScreenShotforwebyAn English version of this biographical comic book is planned for publication later in the year. Those wishing to see more information on this subject may access in Pulaski Museum website at: http://www.muzeumpulaski.pl/html/komikspulaski2016.html

The Poles in America Foundation (www.poles.org) and the American Council for Polish Culture (www.polishcultureacpc.org) invite interested parties to view additional information presented on their respective websites.

 

=============

 

 

271-sza Rocznica Urodzin Pułaskiego w Savannah i Warce

Tegoroczna uroczystość obchodów urodzin Kazimierza Pułaskiego, polskiego kawalerzysty i Generała w wojnie o amerykańską niepodległość, zwanego “ojcem amerykańskiej kawalerii”, odbyła się 5 marca po południu na Monterey Square w Savannah, Georgia, u stóp pomnika poświęconego temu polskiemu i amerykańskiemu bohaterowi. Edward Królikowski, członek Komitetu Gen. Kazimierza Pułaskiego w Savannah, był mistrzem ceremonii. W tej roli nosił historycznie dokładną replikę kasku dragona, takiego jaki był noszony przez konnych w Legionie zorganizowanym przez Pułaskiego składającego się z kawalerii i piechoty.

DSCN1474smforwebHymny narodowe zostały odśpiewane z towarzyszeniem zespołu Benedyktyńskiej Szkoły Wojskowej. Potem kongresman Earl “Buddy” Carter i burmistrz Tybee Island Jason Buelterman przemówił krótko lecz wymownie, o długu wdzięczności jaki o mamy w stosunku do Pułaskiego i o wartościach, które on uosabiał. Wartości te są nadal obecne w przykładowej służbie wykonywanej przez nasze siły zbrojne. Peter Obst odczytał list Dariusza Gizka, burmistrza miasteczka Warki, gdzie muzeum poświęcone Pułaskiemu jest na dawnych ziemiach rodziny Pułaskich.

Potem w hołdzie złożono przy pomniku wieńce od Amerykańskiej Rady Kultury Polskiej, Poles in America Foundation, Komitetu Gen. Kazimierza Pułaskiego w Savannah, Polonia Klub Korona na Florydzie i potomków rodziny Pułaskiego z Pułazia, którzy obecnie mieszkają w Greenville, South Carolina.

Na komendę również wystrzelono salut muszkietowy na cześć ofiary złożonej przez Pułaskiego na polu bitwy pod Savannah.  Formalne ceremonie skończyły się, ale wiele osób zostało na miejscu by porozmawiać z historykiem Edwardem Pinkowskim i jego synem Jack’iem o badaniach, które przeprowadzono na kościach znalezionych pod pomnikiem i pochowanych ponownie w 2005 roku. Choć ich tożsamość nie jest potwierdzona przez badania DNA, które były niejednoznaczne, badania naukowe wskazują, że były to szczątki Kazimierza Pułaskiego. Pan Pinkowski i jego syn, który jest prezydentem Poles in America Foundation, mieszkają na Florydzie, gdzie starszy Pinkowski jest na częściowej emeryturze, ale wciąż prowadzi badania historyczne.

DSCN1492smforwebWiele osób przyszło później do Sali Balowej Klubu Plantation na bankiet w polskim stylu. Wśród prelegentów byli Eric Norton, Zastępca Kuratora Fortu Pułaskiego (National Park Service), pisarz Mel Gordon i Jack Pinkowski. W tym roku (12 sierpnia 2016) Edward Pinkowski będzie miał 100 lat, wiec podano urodzinowy tort i odśpiewano kilka wersji stosowych melodii w języku polskim i angielskim. Graulacje były zasłużone, bo pan Pinkowski poświęcił większość swojego życia na badania i pisanie o polsko-amerykańskich bohaterach i historii. To on założył Poles in America Foundation, gdzie jego syn Jack jest prezydentem. Fundacja ma za cel prowadzić tę pracę w przyszłości.

Podczas tego samego weekendu urodziny Pułaskiego obchodzono również w Muzeum Pułaskiego w Warce, w Polsce. Złożono wieńce pod pomnikiem Pułaskiego, który jest identyczny do pomnika w mieście Buffalo, NY. Ponadto, w tym roku, na 271-szą rocznicę DSCN1470smforwebagainurodzin Pułaskiego, jego historia została ponownie opowiedziana w formie komiksu – albo tym co dzisiaj nazywa się “powieścią graficzną”. Autorem tekstu był Remigiusz Matyjas, a strony zostały zilustrowane przez Jacka Przybylskiego. Ta 36 stronicowa książka opowiada historię Kazimierza Pułaskiego jako bojownika o niepodległość w Polsce i w Ameryce. Postacią bardziej wyeksponowaną jest Franciszka Krasińska, która według niektórych źródeł jest jedyną kobietą mającą duże wpływy i romantyczne połączenie z Pułaskim. W historii Polski XVIII wieku jest ona również znana jako żona Karola księcia Kurlandii i wpływową osobą w Konfederacji Barskiej, ruchu zbrojnego którego współzałożycielem był Józef Pułaski, ojciec Kazimierza.

Wersja angielskojęzyczna tego biograficznego komiksu ma być wydana w późniejszej części tego roku. Osoby pragnące uzyskać więcej informacji na ten temat mogą zobaczyć internetowe strony Muzeum Pułaskiego pod adresem: http://www.muzeumpulaski.pl/html/komikspulaski2016.html

str19-tekstforwebAmerykańska Rada Kultury Polskiej (www.polishcultureacpc.org) i Poles in America Foundation (www.poles.org) zaprasza zainteresowane osoby do oglądania dodatkowych informacji podanych na swoich stronach internetowych.

By Peter Obst

On right – page from the comic book

Tags: