Post Eagle Newspaper

Sunday

Feb 25, 2024

45°F, few clouds
New Jersey

Time Now

12:00:00

Polish Geological and Mining Law

July 24, 2023

Sejm of the Republic of Poland
Warsaw

The statement of Polish American organizations on the changes in the
Polish Geological and Mining Law
voted by the Sejm on June 16, 2023
(Sejm document No. 3238)

In response to the rejection by the Senate of the Republic of Poland of the Geological and Mining Law adopted by Sejm (Document No. 3238), which was sent to the Sejm for reconsideration, we would like to draw your attention to the highly negative, anti-social, and essentially anti-Polish consequences of the above-mentioned legislative changes voted in by the Sejm on June 16, 2023.

The changes voted in by the Sejm introduce “revolutionary” solutions that deny local governments the right to regulate economic development and construction activities in areas designated by non-transparent, external administrative decisions as areas containing “strategic” mineral deposits.

The proposed changes not only threaten the constitutionally guaranteed individual property rights and place significant restrictions on private property, leading to future expropriation and mass evictions of the rightful property owners, but also nullify the provisions of the Polish Constitution (Art. 16 par. 2, Art. 163, Art. 164 par. 3, Art. 165 par. 2, and Art. 166 par. 1), which squarely place local planning powers with local government. Under the new law, local governments would be denied the right to question the decisions of central administrative bodies and the ability to appeal their decisions. These changes infringe on the prerogatives of local government, violate the broader socio-economic interests of local communities and Polish society at large, and undermine, in turn, the very foundations of the socio-economic and political order of the country.

The new law does not provide any compensation or future payment of dividends for property owners who lose their full ownership rights due to unappealable administrative decisions. Still, it transfers the right to conduct business activity on “expropriated” land to entities obtaining exploration and mining concessions issued by the Office of the Chief National Geologist. The absurdity of the solutions adopted by the Sejm becomes obvious when we realize that the areas containing deposits of potentially “strategic” character cover approximately two thirds of the country’s territory.

The new legal provisions, after their final approval by the Sejm and the President of the Republic of Poland, would bring about the dominance of the economic interests of large, mostly foreign, corporations over the interests of individual owners, local communities, and national interests, not to mention matters such as protection of the natural environment and cultural heritage. Suppressing local economic activity with restrictions imposed on local construction and commercial development would result in a permanent devastating decline of real estate values and depopulation of areas affected by such decisions.

The Geological and Mining Law, in its current form voted in by the Sejm on June 16, 2023, tries to usurp the prerogatives and powers of local governments and transfer them to central administrative bodies. This is a veiled attack on individual property rights and the existing socio-economic and political system. The Chief National Geologist, an office within the Ministry of Climate and Environment, is endowed with administratively and legally unchallengeable decision-making monopoly rights, which give him the ability to decide unilaterally the future of municipalities and regions, as well as the fate of millions of its inhabitants without any personal responsibility for the economic, social and environmental consequences of his decisions. The Chief National Geologist receives unlimited decision-making power over the use of land and drinking water, access to resources, the spatial order of the country, building permits, and business activity over areas containing documented natural deposits, which cover about two thirds of Poland’s territory. The non-transparent and potentially corrupt nature of the concession issuance process is probably already obvious to everyone.

The above issues also become particularly important in the context of the hotly debated underground storage, or so-called sequestration, of carbon dioxide (CO2). Such storage may lead to groundwater contamination and migration, landscape devastation, infrastructure destruction, and unimaginable ecological disasters resulting from either slow seepage or a single catastrophic eruption of sequestered gases to the surface – the above scenarios are quite likely considering the permeability of the rock masses, and the unpredictability of future seismic/tectonic events.

The changes voted in by the Sejm contradict the principle of sustainable socio-economic development and environmental protection and further exclude communities and society at large from the decision-making process. They also threaten and foreclose the potential future use of Poland’s inexhaustible, clean geothermal energy.

Many Americans of Polish descent and Poles living in the United States hold Polish citizenship, own property in Poland, or conduct business in Poland. This law applies to them just as it does to Poles living in Poland. We, the undersigned, appeal to you on behalf of our organizations and the Polish Americans, in general, to reject the Geological and Mining Law as written (Sejm document No. 3238) and to start work on amending it in accordance with the true socio-economic needs of Poland, and Polish national interests.

Sincerely,

Edward Wojciech Jeśman, President
Polish American Strategic Initiative (PASI)
Polish American Congress of Southern California
president@joinpasi.org

Gene Sokolowski, Ph.D., President
PASI Educational Organization
gsokolow@verizon.net

Andrzej Prokopczuk, Ph.D., President
Polish American Congress of Northern California

Jerzy Bogdziewicz, President
Polish American Congress of Florida

Richard Brzozowski, President
Polish American Congress, New York Long Island Division

Andrzej Burghard, President
Polish American Congress, New Jersey Division

 

24 lipca 2023

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Stanowisko amerykańskich organizacji polonijnych
na temat zmian w polskim Prawie Geologicznym i Górniczym.
przegłosowanym przez Sejm 16 czerwca 2023
(Druk sejmowy nr 3238)

W związku z odrzuceniem druku sejmowego nr 3238 dotyczącego zmian w Prawie Geologicznym i Górniczym przez Senat RP oraz ponownym skierowaniem go pod obrady Sejmu RP, pragniemy zwrócić uwagę Posłów Sejmu RP na skrajnie negatywne, antyspołeczne i antypolskie w swej istocie konsekwencje wyżej wymienionych zmian legislacyjnych przegłosowanych przez Sejm 16 czerwca 2023.

Zmiany ustawodawcze przegłosowane przez Sejm wprowadzają „rewolucyjne” rozwiązania, które negują prawo samorządów lokalnych do regulowania działalności gospodarczej i budowlanej na terenach uznanych odgórnie, na mocy nietransparentnych, zewnętrznych decyzji administracyjnych, jako obszary występowania „strategicznych” złóż naturalnych.

Proponowane zmiany nie tylko uderzają w konstytucyjnie gwarantowaną własność prywatną, ale negują również zapisy Konstytucji (Art. 16 ust. 2, art. 163, Art. 164 ust. 3, Art. 165 ust. 2 oraz Art. 166 ust. 1), które przekazały terenowe kompetencje planistyczne w ręce gmin. Na mocy nowego prawa, jednostki samorządu terytorialnego zostaną pozbawione prawa do kwestionowania decyzji zewnętrznych organów administracyjnych oraz możliwości zaskarżania tych decyzji. Zmiany te, kwestionując prawo własności prywatnej i godząc w kompetencje samorządu lokalnego, naruszają szerzej pojmowany interes społeczny i narodowy oraz podstawy ładu ustrojowego państwa.

Zwracamy uwagą, że zakaz zabudowy na obszarze występowania złóż uznanych administracyjnie za strategiczne jest niekonstytucyjny, jest bowiem równoznaczny ze znaczącym ograniczeniem prawa własności, a często wręcz z faktycznym wywłaszczeniem i eksmisją prawowitych właścicieli. Nowe prawo nie przewiduje ani odszkodowań ani przyszłych dywidend dla właścicieli nieruchomości tracących prawa własności na mocy niezaskarżalnych decyzji administracyjnych, przekazuje za to prawo do działalności gospodarczej na wywłaszczonym terenie w ręce podmiotów nabywających koncesje rozpoznawczo-wydobywcze, przyznawane przez urząd Głównego Geologa Kraju (GGK). Absurdalność przyjętych przez Sejm rozwiązań staje się oczywista, gdy uzmysłowimy sobie, że obszar występowania złóż o potencjalnie „strategicznym” charakterze obejmuje około 2/3 powierzchni kraju.

Nowe zapisy prawne, po ich ewentualnej ponownej akceptacji przez Sejm i Prezydenta RP zagwarantują prymat ekonomicznych interesów wielkich, w większości obcych, korporacji ponad interesem indywidualnych właścicieli, społeczności lokalnych, oraz polskich interesów narodowych nie wspominając o rzeczach takich jak ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

Zahamowanie lokalnego rozwoju ekonomicznego przez zakaz zabudowy i zagospodarowania terenu będzie w oczywisty sposób skutkować permanentnym spadkiem wartości nieruchomości oraz w dłuższej perspektywie depopulacją obszarów dotkniętych tego typu decyzjami i restrykcjami.

Prawo Geologiczne i Górnicze w swej obecnej formie proponowanej przez Sejm, narusza i w rzeczywistości neguje własność prywatną, będącą fundamentem polskiej ekonomii i polskiego ładu społecznego. Prawo to, przekazując kompetencje jednostek samorządu terytorialnego centralnym organom administracji staje się w rzeczywistości zawoalowaną formą zamachu nie tylko na naszą własność, ale też na ustrój państwa. Główny Geolog Kraju (GGK), urząd będący działem administracyjnym Ministerstwa Klimatu i Środowiska, otrzymuje niezaskarżalny administracyjnie i prawnie monopol kompetencyjny, który daje mu możliwość samodzielnego decydowania o przyszłości gmin i kraju oraz o losie, bezpieczeństwie, a nawet życiu milionów jego mieszkańców, bez jakiejkolwiek osobistej odpowiedzialności za ekonomiczne, społeczne i środowiskowe skutki swoich decyzji. GGK dysponować będzie w sposób nieograniczony własnością gruntów i wód pitnych, ładem przestrzennym kraju, pozwoleniami na budowę i działalność gospodarczą nad udokumentowanymi złożami naturalnymi na terenach obejmującymi 2/3 terytorium kraju. Nietransparentny i potencjalnie korupcjogenny charakter procesów koncesyjnych będzie faktem dla wszystkich chyba oczywistym.

Wątek ten staje się szczególnie ważny również w kontekście planów podziemnego składowania, czy też tak zwanej sekwestracji, dwutlenku węgla (CO2). Plany te prowadzić mogą do zatrucia i migracji wód podziemnych, dewastacji krajobrazowej, destrukcji infrastruktury oraz do niewyobrażalnych katastrof ekologicznych, będących efektem albo powolnego wydobywania się, albo jednorazowej katastrofalnej erupcji sekwestrowanych gazów na powierzchnię – powyższe scenariusze są całkiem prawdopodobne biorąc pod uwagę ogólną nieszczelność górotworów, oraz nieprzewidywalność przyszłych ruchów sejsmiczno-tektonicznych.

Zmiany przegłosowane przez Sejm stoją w sprzeczności z zasadą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska oraz wykluczają społeczeństwo z procesu decyzyjnego, lekceważąc przy tym i nieracjonalnie ograniczając potencjalne przyszłe wykorzystanie niespożytego potencjału energetycznego czystego źródła energii jakim jest geotermia.

Wielu Amerykanów polskiego pochodzenia oraz Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych posiada polskie obywatelstwo, jest właścicielami nieruchomości w Polsce lub prowadzi w Polsce działalność gospodarczą. Ustawa ta dotyczy ich w równym stopniu jak Polaków mieszkających w Polsce. My, niżej podpisani apelujemy do Państwa w imieniu naszych organizacji o odrzucenie ustawy o zmianach w Prawie Geologicznym i Górniczym zawartych w druku nr 3238 i podjęcie prac nad znowelizowaniem go zgodnie z rzeczywistymi potrzebami społeczno-gospodarczymi Polski, w zgodzie z polskim interesem narodowym.

Z poważaniem,