Post Eagle Newspaper

Wednesday

Feb 28, 2024

45°F, few clouds
New Jersey

Time Now

12:00:00

Cardinal Stefan Wyszynski
Online Concert
September 10th

CARDINAL STEFAN WYSZYŃSKI IN THE SERVICE OF THE POLISH NATION

“Such a man happens once in a thousand years” – these words were spoken by Pope John Paul II in the year of the death of Primate Cardinal Wyszynski.Primate went down in history as one of the greatest figures in the history of the Polish Church. His teachings and relations with the faithful, as well as his unyielding attitude towards the communist authorities, earned him a permanent place alongside Karol Wojtyla among the most eminent Polish pastors of the 20th century.

During the period of communist repression Stefan Wyszynski defended the Christian identity of the nation. He developed and implemented a great pastoral program in Poland, which included the Jasna Góra Vows of the Nation, the nine-year Great Novena and the celebration of the Millennium of the Baptism of Poland. The Primate presided over all the millennium celebrations. The culmination of the millennium celebrations was the feast of the Queen of Poland, May 3, 1966. Stefan Wyszynski was the only Polish cardinal who participated in the conclave four times.

The crowning achievement of Cardinal Wyszynski’s life and desires was the first pilgrimage of John Paul II to his homeland in June 1979.

Cardinal Stefan Wyszynski was an unquestionable moral and spiritual authority, co-creator of the social changes that led to the fall of communism.

Stefan Wyszynski, Primate of Poland, passed away on May 28, 1981, the Solemnity of the Ascension of the Lord. He was 80 years old, of which 57 years he lived as a priest, 35 years as a bishop, 32 years as Archbishop of Warsaw and Gniezno, Primate of Poland. The funeral of Cardinal Wyszynski was a great religious and patriotic manifestation. It was a funeral expressing respect and honor for the Primate of the Millennium, who was called the father of the Nation.

In a letter to the Polish people, which was also a tribute to the deceased, Pope John Paul II wrote that Cardinal Wyszynski was a fearless advocate of human dignity and his inviolable rights in personal, family, social and national life. He also pointed out that the Primate was a special example of living love for the Homeland. Cardinal Stefan Wyszynski, an outstanding statesman considered to be one of the greatest Poles of the 20th century, led the Catholic Church in Poland in the years 1948-1981. He was called the Primate of the Millennium, a chaplain of the nation in times of trial, a hero of the Church, a symbol of Polish courage, a Primate matching the historical changes.

The premiere of the concert will take place on 10th September at 2pm EST www.fkis.org

The event is organized by the Foundation for Culture and Arts in cooperation with the Roman Dmowski and Ignacy Paderewski Institute for the Heritage of Polish National Thought and the Stefan Cardinal Wyszynski Primate’s Institute in Warsaw, Poland.

In photo: Cardinal Stefan Wyszynski and St. John Paul II
Photo Courtesy of Adam Bujak
Bialy Kruk CNA

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI W SŁUŻBIE NARODU

„Taki Człowiek zdarza się raz na tysiąc lat” – te słowa wypowiedział Papież Jan Paweł II w roku śmierci Prymasa Kardynała Wyszyńskiego.Prymas zapisał się w historii jako jedna z największych postaci w dziejach polskiego Kościoła. Nauka i relacje z wiernymi oraz nieugięta postawa wobec władz komunistycznych zapewniły mu obok Karola Wojtyły stałe miejsce wśród najwybitniejszych polskich duszpasterzy XX wieku. W okresie komunistycznych represji Stefan Wyszyński bronił chrześcijańskiej tożsamości narodu. Opracował i przeprowadził w Polsce wielki program duszpasterski, na który złożyły się Jasnogórskie Śluby Narodu, dziewięcioletnia Wielka Nowenna oraz obchody Milenium Chrztu Polski. Prymas przewodniczył wszystkim uroczystościom milenijnym. Punktem kulminacyjnym uroczystości milenijnych było święto Królowej Polski, 3 maja 1966 r. W tym dniu Prymas dokonał wiekopomnego Aktu całkowitego Oddania Polski Matce Chrystusowej za wolność Kościoła w Ojczyźnie i na świecie. Stefan Wyszyński jako jedyny polski kardynał czterokrotnie brał udział w konklawe. Ukoronowaniem życia i pragnień Kardynała Wyszyńskiego była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku. Kard. Stefan Wyszyński był niekwestionowanym autorytetem moralnym i duchowym, współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu. Prymas Polski Stefan Wyszyński odszedł 28 maja 1981 r. w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan, 35 lat jako biskup, 32 lata jako Arcybiskup Warszawski i Gnieźnieński, Prymas Polski. Pogrzeb Kardynała Wyszyńskiego był wielką manifestacją religijno – patriotyczną. Był to pogrzeb wyrażający szacunek i cześć dla Prymasa Tysiąclecia, którego nazywano ojcem Narodu. W liście do Polaków, który jednocześnie był hołdem dla zmarłego, Papież Jan Paweł II napisał, że Kardynał Wyszyński był nieustraszonym rzecznikiem godności człowieka oraz jego nienaruszalnych praw w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym. Zaznaczył również, że Prymas był szczególnym przykładem żywej miłości do Ojczyzny. Kardynał Stefan Wyszyński, wybitny mąż stanu uważany za jednego z największych Polaków XX wieku, kierował Kościołem katolickim w Polsce w latach 1948-1981. Nazwano Go Prymasem Tysiąclecia, duszpasterzem narodu w czasach próby, bohaterem Kościoła, symbolem polskiej odwagi, Prymasem na miarę historycznych przemian.

Premiera koncertu odbędzie się 10 września o godz. 2pm EST na stronie www.fkis.org

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Kultury i Sztuki we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego oraz Instytutem Prymasowskim Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.